BIP

Aktualności

 

Komunikat w sprawie spalania odpadów zanieczyszczonego drewna w kotłach nieprzystosowanych do tego celu przez osoby fizyczne

            W nawiązaniu do otrzymanego komunikatu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie dotyczącego spalania odpadów zanieczyszczonego drewna w kotłach nieprzystosowanych do tego celu przez osoby fizyczne, informujemy, że:

            Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), pod pojęciem odpadu rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. W świetle przytoczonej definicji, odpad stanowią m.in. wytwarzane w produkcji przemysłowej trociny, wióry, ścinki i drewno jak również pochodzące z gospodarstw domowych różnego rodzaju zużyte elementy drewniane. Zwrócić uwagę należy, że ww. rodzaj odpadów obejmuje nie tylko „czyste” drewno, ale również drewno zanieczyszczone różnego rodzaju substancjami (np. konserwującymi, lakierami, klejami itd.). Często wyżej opisane zanieczyszczone odpady są następnie wykorzystywane przez osoby fizyczne jako paliwo w kotłach nieprzystosowanych do tego celu, co powoduje emisję szkodliwych substancji do powietrza (m. in. benzo(α)pirenu, metali ciężkich, formaldehydu, fenoli, ftalanów itp.).

            Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2018 r. poz. 93) wskazuje, że w procesie R1 obejmującym wykorzystanie odpadu jako paliwa można stosować drewno, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, natomiast stosowanie jako paliwa trocin, wiórów, ścinków pochodzących z obróbki płyt wiórowych czy forniru jest całkowicie zabronione. W świetle powyższego należy stwierdzić, że osoby spalające ww. odpady zanieczyszczonego drewna naruszają przepisy prawa.

            Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego należy poddawać zatem kontroli gospodarstwa domowe w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów również w postaci zanieczyszczonego drewna w kotłach i piecach na podstawie art. 379 ustawy POŚ.

            W związku z powyższym, w celu poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji substancji szkodliwych uwalnianych w trakcie spalania przedmiotowych odpadów, informujemy iż w przypadku stwierdzenia naruszeń będą wyciągnięte konsekwencje w stosunku do osób naruszających przepisy prawa poprzez nakładanie surowych mandatów karnych za spalanie odpadów, których wysokość powinna działać odstraszająco.

Dodatkowo informujemy, że od 1 stycznia został uruchomiony całodobowy

nr telefonu 606 382 072,

 na który istnieje możliwość zgłaszania przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami.

 

**************************************************

 

„List do sąsiada” – akcja z okazji Dnia Czystego Powietrza

 

            14 listopada obchodzić będziemy Dzień Czystego Powietrza.  Z tej okazji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zorganizował akcję, która polega na tym, aby dzieci napisały list do sąsiada, w którym będą starać się przekonać go, że warto wymienić piec na bardziej ekologiczny.

Co zrobić, aby napisać list? Wystarczy pobrać szablon specjalnie przygotowanego listu do sąsiada (do pobrania pod artykułem) i napisać w nim jak najbardziej przekonująco, dlaczego smog tak bardzo szkodzi naszemu zdrowiu i dlaczego warto zmienić źródło ogrzewania na ekologiczne.

Najciekawsze listy zostaną zaprezentowane na stronie internetowej powietrze.malopolska.pl oraz nagrodzone drobnymi upominkami.

Zdjęcia prac należy przesłać na adres powietrze@umwm.pl do końca listopada 2018 r.

(w tytule wpisując LIST DO SĄSIADA).

Zachęcamy do udziału w akcji.

Link do szablonu listu znajduje się tutaj

 

Dofinansowanie dla EKO-przedsiębiorców

            Informujemy, iż do 28.08.2018r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA,

Nabór został ogłoszony przez Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

W ramach niniejszego konkursu wsparcie przewiduje się na inwestycje takie jak:

1. w ramach typu projektu A tj. Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa polegające na: 

a) głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE, a także modernizacje/wymianę lokalnych źródeł ciepła (jako element projektu). W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na możliwie szeroki zakres prac.

b) zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie. W ramach tego rodzaju projektów może być dofinansowane np. zastosowanie bardziej energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, przebudowa/modernizacja linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. Ponadto wsparciem może zostać objęte wykorzystanie energii ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwach oraz rozwój wysokosprawnej kogeneracji (jako integralna część przedsiębiorstwa).

2. w ramach typu projektu B tj. Inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych polegające na: zastosowania odnawialnych źródeł energii. Interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu wykorzystania energii elektrycznej i/lub ciepła pochodzących z zasobów odnawialnych poprzez realizację inwestycji w zakresie instalacji lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wsparcie uzyskają inwestycje służące pokryciu zapotrzebowania na ciepło i/lub na energię elektryczną przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż jednostki OZE będą musiały być w pierwszej kolejności w pełni dedykowane potrzebom energetycznym przedsiębiorstwa i do nich dostosowane, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej.

Brak jest możliwości inwestowania w rozwój nowych mocy OZE w przypadku braku wcześniejszego wykorzystywania energii na zaspokojenie obecnych potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa.

3. w ramach typu projektu C tj. Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego polegające na inwestycjach promujących rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Wsparcie będzie ukierunkowane wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym i pilotażowym.

 

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

  • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną 65% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 55% dla średnich przedsiębiorstw.
  • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 65% dla średnich przedsiębiorstw.
  • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy na badanie środowiska 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw.
  • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.
  • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy de minimis 80% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat naboru można uzyskać na stronie internetowej RPO: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/dzialanie-4-2--eko---przedsiebiorstwa---rpmp-04-02-00-ip-01-12-020-18

oraz w Punkcie Informacyjnym w Nowym Targu:

al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ

Tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83

 

Inwentaryzacja ogrzewania budynków

               Gmina Bystra-Sidzina w ramach obowiązku wynikającego z Programu Ochrony Powietrza prowadzi Bazę inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce.

W związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców do wypełnienia poniższej ankiety.

do pobrania: ankieta

Ankietę można pobrać również w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, pok. 7.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości podczas wypełniania  ankiety, prosimy o kontakt pod

nr tel. 18 26 81 220, wew. 131

Powrót na górę