BIP

Gminna Komisja ds.PiRPA

GMINNA KOMISJA PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna  Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bystrej Podhalańskiej  działa w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 42/2007 Wójta Gminy Bystra - Sidzina z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie:  powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustaleniem jej regulaminu. Członkami Komisji są specjaliści z zakresu profilaktyki uzależnień  - przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Bystra-Sidzina.

Siedziba Komisji:

Urząd Gminy Bystra-Sidzina, 34-235 Bystra Podhalańska 373

Pełnomocnik Wójta Gminy  ds. Profilaktyki Uzależnień

mgr Anna Jeleńska,  tel. 18 26 81 220  w.125, e-mail: a.jelenska@bystra-sidzina.pl

Przyjęcia stron:

 • poniedziałek: 8.00 - 16.00
 • wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

1. Złożenie wniosku do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina  (pokój nr 13).

We wniosku należy opisać, w jaki sposób osoba zgłaszana pije oraz w sposób szczególny uwzględnić przesłanki, które według  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021r.,poz.1119 z póź.zm.) pozwalają na wszczęcie procedury:

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizacja małoletnich,
 • uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
 • systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

2. Po zapoznaniu się z wnioskiem oraz ewentualnym zebraniu dodatkowych informacji od zgłaszającego, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzywa zgłoszoną osobę do stawienia się na posiedzenie zespołu ds. lecznictwa odwykowego i na podstawie zebranego materiału podejmuje rozmowę motywacyjno – informacyjną w celu wyrażenia przez wezwanego zgody na podjęcie dobrowolnego leczenia. Przebieg tego leczenia jest systematycznie kontrolowany przez Komisję.

3. Jeżeli wezwany nie wyrazi zgody na podjęcie dobrowolnego leczenia lub przerwie terapię, Komisja kieruje go na badanie do biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania sposobu leczenia (leczenie stacjonarne lub ambulatoryjne).

4. Jeżeli opinia biegłych sądowych wskazuje uzależnienie lub wezwany nie stawi się na badania biegłych, Komisja przygotowuje i składa wniosek w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej I Wydział Cywilny,  o zobowiązanie zgłoszonego do leczenia odwykowego.  

Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań świadków, wywiadu środowiskowego, wywiadu z Policji) wydać następujące postanowienie:

 • wydać postanowienie o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego jeżeli zachodzą do tego przesłanki,
 • Sąd może zobowiązać osobę do poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w szpitalu, ośrodku) lub w ambulatoryjnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w poradni). Na czas trwania obowiązku leczenia Sąd może ustanowić nadzór kuratora nad przebiegiem leczenia odwykowego,
 • zobowiązanie do poddania się leczeniu trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się orzeczenia Sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane bez względu na to czy osoba spożywa alkohol czy nie. Dopiero po upływie czasu trwania zobowiązania osoba może być ponownie zgłoszona do Komisji,
 • oddalić wniosek gdy stwierdzi że osoba nie jest uzależniona od alkoholu.

             Druk do pobrania word

Informacja o działających na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom telefonach udzielających bezpłatnej pomocy:

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel: 800-12-00-02, oferuje całodobową pomoc osobom doznającym  przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej na stronie https://www.niebieskalinia.info/

 • Telefon zaufania dedykowany osobom cierpiącym  z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim tel: 801- 889 -880. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17:00 do 22:00 z wyjątkiem świąt państwowych.
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania, tel: 800-199-990, czynny codziennie w godzinach od 16:00 do 21:00;.

Placówki świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy:

Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Dyżury pełni certyfikowany terapeuta zajęciowy mający stosowne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu przeciwdziałania narkomanii, rozwiązywania problemów alkoholowych, uzależnień behawioralnych i udzielania pomocy osobom uzależnionym od alkoholu:

- w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Bystrej Podhalańskiej w każdą środę miesiąca w godzinach  od 15:00 do 18:00,

- w filii Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Sidzinie w każdą środę miesiąca  w godzinach od 12:30 do 14:30.

 Zakres działalności:

- udzielanie  porad wstępno-motywujących,

- motywowanie osoby uzależnionej  i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii,  

- kierowanie do leczenia specjalistycznego,

- motywowanie  osób  pijących  szkodliwie  i ryzykownie do zmiany szkodliwego wzoru picia,

-  udzielanie  wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,

- rozpoznawanie  zjawiska przemocy domowej i udzielanie  stosownego wsparcia i informacji      o  możliwościach uzyskania pomocy.

 

Zespół Interwencji Kryzysowej

ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka tel. : 33 874 21 01

Zakres działania:

 • Interwencja kryzysowa (w terenie)
 • Mediacja rodzinna
 • Oddziaływanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Oddziaływania terapeutyczne
 • Hostel dla osób doświadczających przemocy
 • Psychoedukacja w zakresie interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy
 • Działania motywacyjno - edukacyjne w zakresie pomocy osobom z problemem alkoholowym

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Jordanów, ul. Banacha 1, tel. 18 267 47 85

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Narkotyków

Nowy Targ, ul. Szpitalna 12 (Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - blok D),

tel. 18 263 37 40

Punkt jest czynny w każdy czwartek od godziny 12.00 do 20.00

Grupa AA “Na Grani”

Parafia p. w. św. Katarzyny, ul. Kościelna 1, wtorek, piątek 18.00 –20.00

 

Oddział Leczenia Uzależnień Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Nowy Targ,  ul. Szpitalna 14,  tel.18 263 34 14 lub centrala 263 3000 wew. 3414 

Kierownik Oddziału: tel. wew. 3410 

e-mail: olu.nowytarg@onet.eu

Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi

Nowy Targ ul. Szpitalna 12 (Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - blok D),

tel. 18 263 37 40; zajęcia grupowe w zakresie terapii uzależnień, grupa dla współuzależnionych, porady psychologiczne, konsultacje lekarskie. Placówka jest włączona do ogólnopolskiego programu “Pomarańczowa Linia” (telefon dla rodziców, których dzieci piją).

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Narkotyków

Nowy Targ, ul. Szpitalna 12 (Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II – blok D),

tel. 18 263 37 40. Punkt jest czynny w każdy czwartek od godziny 12:00 do 20:00

Duszpasterstwo Trzeźwości GÓRKA przy Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 Zakopane, ul. Ks. Kaszelewskiego 9,  34-500 Zakopane

Kaplica Ślubowań czynna w dni powszednie: od 9:00 do 17:30 

Dodatkowe informacje,  pod nr. tel: +48 503 638 329

 

Powrót na górę