BIP

Zbiór aktów prawa miejscowego

Tytuł Data aktu prawnego
UCHWAŁA NR II/15/24 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w pr 18.06.2024
UCHWAŁA NR II/17/24 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Bystra-Sidzina na lata 2025-2035, w tym trybu konsultacji 18.06.2024
UCHWAŁA NR II/19/24 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypa 18.06.2024
UCHWAŁA NR LIV/418/24 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XVII/127/16 Rady Gminy Bystra – Sidzina w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bystra Podhalańska 25.04.2024
UCHWAŁA NR LIV/414/24 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w g 25.04.2024
UCHWAŁA NR LIV/415/24 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej na wymianę niskowydajnych i nieek 25.04.2024
UCHWAŁA NR LIV/416/24 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIV/157/12 Rady Gminy Bystra – Sidzina w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bystra-Sidzina 25.04.2024
UCHWAŁA NR LIV/417/24 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XVII/128/16 Rady Gminy Bystra – Sidzina w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sidzina 25.04.2024
UCHWAŁA NR LIII/409/24 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego w mieszkanie treningowe 07.03.2024
UCHWAŁA NR LIII/408/24 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2024 07.03.2024
UCHWAŁA NR LI/393/23 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/178/21 z dnia 13 maja 2021 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek 28.12.2023
UCHWAŁA NR L/386/23 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 23.11.2023
UCHWAŁA NR L/387/23 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządo 23.11.2023
UCHWAŁA NR L/388/23 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dl 23.11.2023
UCHWAŁA NR L/380/23 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Bystra-Sidzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia 23.11.2023
UCHWAŁA NR L/381/23 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miejscowości Bystra Podhalańska i Sidzina 23.11.2023
UCHWAŁA NR L/385/23 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 23.11.2023
UCHWAŁA NR XLIX/373/23 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/330/23 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania be 26.10.2023
UCHWAŁA NR XLVII/360/23 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych o 16.08.2023
UCHWAŁA NR XLVII/361/23 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w insta 16.08.2023

Strony

Powrót na górę