BIP

Zbiór aktów prawa miejscowego

Tytuł Data aktu prawnego
UCHWAŁA NR XVII/127/16 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bystra Podhalańska 23.06.2016
UCHWAŁA NR XVII/128/16 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sidzina 23.06.2016
UCHWAŁA NR XVII/129/16 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania 23.06.2016
UCHWAŁA NR XVII/125/16 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/12 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bystra - Sidzina. 23.06.2016
UCHWAŁA NR XVI/115/16 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/51/11 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bystrej 24.05.2016
UCHWAŁA NR XVI/114/16 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej Podhalańskiej z Gminną Biblioteką Publiczną w Sidzinie i utworzenia Gminnej Biblioteki P 24.05.2016
UCHWAŁA NR XVI/116/16 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium Wójta Gminy Bystra- Sidzina dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra - Sidzina 24.05.2016
UCHWAŁA NR XV/108/16 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy 07.04.2016
UCHWAŁA NR XV/111/16 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2016 07.04.2016
UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony 07.04.2016
UCHWAŁA NR XIV/100/16 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina 18.02.2016
UCHWAŁA NR XIII/95/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej 29.12.2015
UCHWAŁA NR XII/85/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek ro 26.11.2015
UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszko 26.11.2015
UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 26.11.2015
UCHWAŁA NR XII/84/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 26.11.2015
UCHWAŁA NR XI/74/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina 29.10.2015
UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Bystra - Sidzina 29.10.2015
UCHWAŁA NR IX/61/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. 02.07.2015
UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych 02.07.2015

Strony

Powrót na górę