BIP

Zbiór aktów prawa miejscowego

Tytuł Data aktu prawnego
uchwała nr VI/52/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bystrej 12.05.2011
uchwała nr VI/53/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sidzinie 12.05.2011
uchwała nr Nr VI/54/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie 12.05.2011
uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - Mieszkańców Wsi Bystra i Sidzina. 31.03.2011
uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie w sprawie poboru inkasa podatków lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 31.03.2011
uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31.03.2011r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy–Ordynacja podatkowa 31.03.2011
uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 31.03.2011
uchwała nr XXXIX/282/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 sierpnia 2010r. uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra – Sidzina 30.08.2010
uchwała nr XLI/293/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/168/08 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30.12.2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP 11.04.2010
UCHWAŁA NR XXVII/183/09 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bystra -Sidzina 23.04.2009
UCHWAŁA Nr XXVII/184/09 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 23.04.2009
UCHWAŁA Nr XXVI/176/09 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bystra-Sidzina. 16.02.2009
UCHWAŁA Nr XXV/168/08 w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym w akcjach kryzysowych lub szkoleniu pożarniczym. 30.12.2008
UCHWAŁA NR XV/106/08 w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego Bystrej, wymiarów pomników na grobach ziemnych i grobowców oraz zmiany uchwały Nr XIII/87/07 z dnia 29 listopada 2007 r. 07.08.2008
UCHWAŁA NR XX/139/08 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Bystra-Sidzina z wodociągu „Centrum” 15.07.2008
UCHWAŁA NR XVIII/128/08 w sprawie: zasad sprawiania pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 24.04.2008
UCHWAŁA Nr XIII/79/07 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bystra-Sidzina przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego 29.11.2007
UCHWAŁA Nr XIII/82/07 w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli 29.11.2007
UCHWAŁA NR VI/46/07 w sprawie określenia wytycznych dotyczących określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli 29.03.2007
UCHWAŁA NR II/11/06 w sprawie zmiany uchwały XXXIV/230/02 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 czerwca 2002r w sprawie ustanowienia odznaki ,,Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina” 06.12.2006

Strony

Powrót na górę