BIP

Zbiór aktów prawa miejscowego

Tytuł Data aktu prawnego
UCHWAŁA NR XII/85/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek ro 26.11.2015
UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszko 26.11.2015
UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 26.11.2015
UCHWAŁA NR XII/84/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 26.11.2015
UCHWAŁA NR XI/74/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina 29.10.2015
UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Bystra - Sidzina 29.10.2015
UCHWAŁA NR IX/61/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. 02.07.2015
UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych 02.07.2015
UCHWAŁA NR VIII/53/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 18.06.2015
UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” 18.06.2015
UCHWAŁA NR VIII/56/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 18.06.2015
UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra – Sidzina, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania 07.05.2015
UCHWAŁA NR VI/36/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie poboru inkasa podatków lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 26.03.2015
UCHWAŁA NR V/25/15 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościac 26.02.2015
UCHWAŁA NR V/26/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 26.02.2015
UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra-Sidzina 26.02.2015
UCHWAŁA NR V/28/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2015. 26.02.2015
UCHWAŁA NR V/31/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru inkasa podatków lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 26.02.2015
UCHWAŁA NR V/24/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemniki 26.02.2015
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Bystra-Sidzina 24.09.2014

Strony

Powrót na górę