BIP

Zbiór aktów prawa miejscowego

Tytuł Data aktu prawnego
UCHWAŁA Nr XXVI/176/09 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bystra-Sidzina. 16.02.2009
UCHWAŁA Nr XXV/168/08 w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym w akcjach kryzysowych lub szkoleniu pożarniczym. 30.12.2008
UCHWAŁA NR XV/106/08 w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego Bystrej, wymiarów pomników na grobach ziemnych i grobowców oraz zmiany uchwały Nr XIII/87/07 z dnia 29 listopada 2007 r. 07.08.2008
UCHWAŁA NR XX/139/08 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Bystra-Sidzina z wodociągu „Centrum” 15.07.2008
UCHWAŁA NR XVIII/128/08 w sprawie: zasad sprawiania pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 24.04.2008
UCHWAŁA Nr XIII/79/07 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bystra-Sidzina przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego 29.11.2007
UCHWAŁA Nr XIII/82/07 w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli 29.11.2007
UCHWAŁA NR VI/46/07 w sprawie określenia wytycznych dotyczących określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli 29.03.2007
UCHWAŁA NR II/11/06 w sprawie zmiany uchwały XXXIV/230/02 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 czerwca 2002r w sprawie ustanowienia odznaki ,,Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina” 06.12.2006
UCHWAŁA NR XXVIII/242/05 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/166/04 z dnia 25 listopada 2004 r.w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości 10.11.2005
UCHWAŁA Nr XXIV/210/05 w sprawie utworzenia z dotychczasowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej z Filią w Sidzinie dwóch odrębnych jednostek 28.04.2005
UCHWAŁA Nr XXIV/213/05 w sprawie wzniesienia pomnika Jana Pawła II. 28.04.2005
UCHWAŁA Nr XXIV/217/ w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sidzinie 28.04.2005
UCHWAŁA NR XXII/199/05 w sprawie: określenia zasad odpłatności za dożywianie 24.02.2005
UCHWAŁA Nr XXI/195/05 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Bystrej 03.02.2005
UCHWAŁA Nr XIX/164/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 25.11.2004
UCHWAŁA Nr XIX/166/04 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości 25.11.2004
UCHWAŁA Nr XVII/158/04 w sprawie: określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części wydatków na usługi opiekuńcze 27.08.2004
UCHWAŁA NR XII/107/03 w sprawie zmiany uchwały Nr III/32/02 z dnia 30.12.2002r 29.12.2003
UCHWAŁA NR III/32/02 w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 30.12.2002

Strony

Powrót na górę