BIP

Struktura urzędu

Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy Bystra- Sidzina tworzą:

1. Stanowiska Kierownicze:

   1) Wójt Gminy

   2) Sekretarz Gminy,

   3) Skarbnik Gminy.

 

2. Komórki organizacyjne:

    1) Referat Finansowy  

 • stanowiska ds. księgowości
 • stanowiska ds. księgowości podatkowej
 • stanowisko ds. ksiegowości i płac, kasjer
 • stanowisko ds. wymiaru podatku
 • stanowisko ds. kontroli  

    2) Referat Oświaty  

 • Kierownik referatu
 • stanowisko ds. oświaty
 • stanowisko ds. płac pracowników oświaty
 • stanowisko ds.ksiegowości placówek oświatowych                                  

    3) Referat Rozwoju Gospodarczego

 • Kierownik referatu, stanowisko ds. planowania przestrzennego
 • stanowisko ds. remontów, inwestycji i zamówień publicznych         
 • stanowisko ds. ochrony środowiska i drogownictwa
 • stanowisko ds. gospodarki gruntami i zarzadzania kryzysowego
 • stanowisko ds. gospodarki odpadami/ ekodoradca
 • wieloosobowe stanowisko pracowników gospodarczych 

    4) Referat Organizacyjno-Administracyjny      

 • Kierownik referatu, stanowisko ds. pracowniczych
 • stanowisko ds. obsługi rady gminy i promocji
 • stanowisko ds. ogólnoorganizacyjnych
 • stanowisko ds. BHP
 • stanowisko ds. informatyki
 • stanowisko ds. działaności gospodarczej 
 • sprzataczka
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji

    5) Referat USC i Spraw Obywatelskich     

 • Kierownik referatu, Zastępca Kierownika USC, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
 • stanowisko ds. obywatelskich                         

 

 

Pracą Urzędu kieruje Wójt. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, organizuje pracę Urzędu, sprawuje także zastępstwo w razie nieobecności Wójta. Wójt może powierzyć Sekretarzowi prowadzenie w swoim imieniu określonych spraw Gminy. Skarbnik pełni funkcję głównego księgowego budżetu oraz Kierownika Referatu Finansowego.

                       

Powrót na górę