BIP

Gospodarka odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Wyszukiwarka odpadu ze sposobem segregacji (wersja testowa)

wyszukiwarka


Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Bystra-Sidzina w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. jest przedsiębiorstwo:

 

Firma Usługowo Handlowa Franciszek Kowalczyk

34-242 Łętownia 378


 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych:

 

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. zoo

ul. Słowackiego 82

32-400 Myślenice


Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest przedsiębiorstwo:

 

Firma Usługowo Handlowa Franciszek Kowalczyk

34-242 Łętownia 378

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielogabarytowe odbierane są w 2020 roku z terenu Gminy Bystra-Sidzina dwa razy: okresie wiosennym 17 kwiecień i jesiennym 16 październik.


 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Bystra-Sidzina:

 • w roku 2013

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 25,95% (wymagany poziom do osiągnięcia: nie więcej niż 50%),

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 35,8% (wymagany poziom do osiągnięcia: minimum 12%),

 • w roku 2014

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania : 28,5% (wymagany poziom do osiągnięcia: nie więcej niż 50%),

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 20,6% (wymagany poziom do osiągnięcia" minimum 14%).

 • w roku 2015

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania : 0,0 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 38,3 %

 • w roku 2016

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania : 0,0 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 38,6 %

 • w roku 2017

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania : 35,20 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 27,0 %

 


 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Sidzina.

 

2.  PSZOK czynny jest w środy w godzinach od 14.00 do 15.00.

 

W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może zostać okresowo wstrzymane.

 

3.  Należy stosować się do znaków oraz poleceń wydawanych przez obsługę PSZOK.

 

4. Do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie mieszkańcy Gminy Bystra-Sidzina, osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy lub osoby przebywający w Gminie tylko przez część roku w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

5. Do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie osoby objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami (tzn. osoby które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

 

6.   Odpady przyjmowane są nieodpłatnie.

 

7. Do PSZOK odpady mogą być dostarczane samochodami osobowymi, samochodami osobowymi z przyczepką, samochodami dostawczymi oraz ciągnikami rolniczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 4 ton.

 

8. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje osobie dostarczającej odpady, miejsce gdzie i w którym kontenerze je umieścić.

 

9.   Mieszkaniec na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć worek z odpadami w celu weryfikacji jego zawartości ze złożoną deklaracją.

 

10. W PSZOK przyjmowane są następujące posegregowane i właściwie zabezpieczone odpady:

 

 • Papier i tektura,
 • Szkło,
 • Tworzywa sztuczne,
 • Metale,
 • Opakowania wielomateriałowe,
 • Odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • Odpady zielone,
 • Przeterminowane leki i chemikalia,
 • Zużyte baterie i akumulatory,
 • Świetlówki,
 • Chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych m.in. opakowania po farbach, piankach izolacyjnych, tuszach, tonerach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, płyny hamulcowe, oleje odpadowe, odpady zawierające rtęć itp.,
 • Lampy fluorescencyjne,
 • Odzież i tekstylia.

 

11.  PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 • szyby i części samochodowe;
 • szkło zbrojone i hartowane;
 • odpady zawierające azbest;
 • części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.);
 • odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet);
 • odpady w opakowaniach cieknących;
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne              z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – szczególnie dostarczane                  w dużych ilościach;
 • zmieszane odpady komunalne.

 

12.  Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych

opakowaniach oraz posiadać informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

 

13. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są tylko odpady  dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywny odbiór.

 

14. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami niniejszego regulaminu oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

 

15. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik Punktu na miejscu lub od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 182681220, wew. 131.                                                                                            

 

16. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej www.bystra-sidzina.pl.

 

17.  Uwagi dot. funkcjonowania PSZOK należy składać pisemnie na adres Urzędu Gminy

Bystra-Sidzina, 34-235 Bystra Podhalańska 373.

 


 


 
Powrót na górę