BIP

Zbiór aktów prawa miejscowego

Tytuł Data aktu prawnego
UCHWAŁA NR II/14/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 20.12.2018
UCHWAŁA NR II/17/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 20.12.2018
UCHWAŁA NR II/11/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemniki 20.12.2018
UCHWAŁA NR II/21/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok 20.12.2018
UCHWAŁA NR II/10/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 20.12.2018
UCHWAŁA NR II/12/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 20.12.2018
UCHWAŁA NR XL/325/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Bystra 11.10.2018
UCHWAŁA NR XL/326/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 11.10.2018
UCHWAŁA NR XL/322/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bystra - Sidzina 11.10.2018
UCHWAŁA NR XXXIX/312/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych ... 23.08.2018
UCHWAŁA NR XXXIX/313/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/299/14 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach... 23.08.2018
UCHWAŁA NR XXXVIII/305/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina” 06.08.2018
UCHWAŁA NR XXXVIII/303/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina w 06.08.2018
UCHWAŁA NR XXXVIII/304/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/228/17 z dnia 21 lipca 2017 r. Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium Wójta Gminy Bystra- 06.08.2018
UCHWAŁA NR XXXVII/295/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bystra – Sidzina oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bys 29.06.2018
UCHWAŁA NR XXXVII/296/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia na terenie Gminy Bystra – Sidzina godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 29.06.2018
UCHWAŁA NR XXXVII/298/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra-Sidzi 29.06.2018
UCHWAŁA NR XXXVI/285/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina 26.04.2018
Uchwała Nr XXXV/278/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bystra-Sidzina 22.03.2018
UCHWAŁA NR XXXIV/270/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2018. 22.02.2018

Strony

Powrót na górę