BIP

Zbiór aktów prawa miejscowego

Tytuł Data aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXII/181/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra-Sidzina 13.05.2021
UCHWAŁA NR XXII/178/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 13.05.2021
UCHWAŁA NR XX/159/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2021 18.02.2021
UCHWAŁA NR XX/161/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/56/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi o 18.02.2021
UCHWAŁA NR XX/163/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę niskowydajnych i nieekolog 18.02.2021
UCHWAŁA NR XX/165/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 18.02.2021
UCHWAŁA NR XXIX/234/22 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu 03.02.2021
UCHWAŁA NR XVIII/137/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 26.11.2020
UCHWAŁA NR XVIII/138/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 26.11.2020
UCHWAŁA NR XVIII/139/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam 26.11.2020
UCHWAŁA NR XVIII/142/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bystra - Sidzina 26.11.2020
UCHWAŁA NR XVIII/143/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sidzina 26.11.2020
UCHWAŁA NR XVIII/144/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bystra Podhalańska 26.11.2020
UCHWAŁA NR XVII/132/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/165/12 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieru 26.10.2020
UCHWAŁA NR XVII/133/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpa 26.10.2020
UCHWAŁA NR XVII/134/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra- S 26.10.2020
UCHWAŁA NR XVII/135/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bystra-Sidzina oraz 26.10.2020
UCHWAŁA NR XV/114/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bystra-Sidzina na rok szkolny 2020/2021 28.07.2020
UCHWAŁA NR XV/110/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzie 28.07.2020
UCHWAŁA NR XV/111/20 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina 28.07.2020

Strony

Powrót na górę