BIP

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

 

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2020 ROKU.

Wnioskodawcy proszeni są o dokładne wypełnianie wniosków. Zwracamy się również z prośbą o podawanie numeru telefonu, co znacznie ułatwi ewentualny kontakt z wnioskodawcami.

Wnioski należy składać w  Sali OSP w Bystrej Podhalańskiej w godzinach od 8:00 do 13:00 ( wejście od strony poczty).

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł netto. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2020 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do pobrania:

- Wniosek o stypendium

- Oświadczenie

- Wykaz wydatków kwalifikowanych

Powrót na górę