BIP

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2022/23

 

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2022 ROKU.

Wnioskodawcy proszeni są o dokładne wypełnianie wniosków.

Wnioski należy składać w  Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina w Bystrej Podhalańskiej w godzinach od 8:00 do 15:00.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 600 zł netto. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2022 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do pobrania:

 

- Wniosek o stypendium

- Oświadczenie

- Wykaz wydatków kwalifikowanych

Powrót na górę