BIP

X sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina

Dates: 
czwartek, 5 Grudzień, 2019 - 09:00
Location: 
Gmina Bystra-Sidzina
34-235  Bystra Podhalańska 373
Polska
Description: 

OGŁOSZENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu

5 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00

w sali obrad Urzędu Gminy w Bystrej Podhalańskiej

odbędzie się

X SESJA VIII KADENCJI  RADY  GMINY  BYSTRA – SIDZINA

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wręczenie stypendiów Wójta w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, Mieszkańców wsi Bystra Podhalańska i Sidzina.
 4. Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina (radny Bogusław Mazur)
 5. Wystąpienia zaproszonych gości oraz radnych powiatowych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra – Sidzina,
  2. zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok,
  3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia stawki opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  4. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra-Sidzina,
  5. określenia stawek podatku od środków transportowych,
  6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  7. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 7. Informacja Wójta Gminy o pracy i podjętych decyzjach w okresie międzysesyjnym.
 8. Zapytania, interpelacje radnych i odpowiedzi.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski -zakończenie.

 

Uprzejmie proszę o  udział w posiedzeniu.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Gminy Bystra-Sidzina

 

Dorota Kowalik

Powrót na górę