BIP

Gminny Program Rewitalizacji 2016-2022

09-04-2020, 12:51 -- redaktor
Gminny Program Rewitalizacji 2016-2022

gminny program rewitalizacji

Gmina Bystra- Sidzina otrzymała dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej  na realizację projektu pn.:

 „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022”

Nr projektu: IXA/634/PR/16

 

Przedmiotem projektu było przygotowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022” który będzie służył rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji na terenie gminy, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i uwarunkowań.. Otrzymane dofinansowanie umożliwiło gminie Bystra-Sidzina opracować „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022”

Celem projektu było przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji który ma docelowo posłużyć do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego niektórych obszarów gminy w obu sołectwach. Rewitalizacja jest procesem dotyczącym właściwie całej społeczności lokalnej, dlatego podstawowym celem  projektu było aby opracowany GPR dla Gminy Bystra-Sidzina zapewnił prowadzenie rewitalizacji w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz mieszkańców gminy

Okres realizacja projektu: 1.08.2016-31.07.2017

Ważnym efektem realizacji projektu było także upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, oraz wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.  W rezultacie realizowanego projektu było przygotowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystra - Sidzina na lata 2016 – 2022 który Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Wpisanie GPR gminy Bystra-Sidzina do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego daje możliwość naszej gminie ubiegać się o dofinansowanie z środków UE w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich  na  przedsięwzięcia rewitalizacyjne wymienione w naszym GPR.

Wartość projektu: 40 219,78 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 36 197,80 zł

Projekt otrzymał  dofinansowanie (dotacje) w wysokości 36 197,80 zł. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Gminny Program Rewitalizacji 2016-2022

logozdjecie1zdjecie2zdjecie3zdjecie4zdjecie5zdjecie6zdjecie7

Gminny Program Rewitalizacji 2016-2022
Powrót na górę