BIP

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych

Wójt Gminy Bystra-Sidzina informuje, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii. W związku z powyższym Gmina Bystra-Sidzina ubiegać się będzie o dofinansowanie  do budowy kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych mieszkańców, którzy nie posiadają takich instalacji. Kwota dofinansowania z PROW-u wyniesie 90% wartości projektu, natomiast po stronie zainteresowanych mieszkańców będzie pokrycie 10% wartości brutto instalacji. Terminem zakończenia realizacji operacji i złożenia wniosku o płatność jest 16 październik 2015r.

Mieszkańcy zainteresowani uczestnictwem w projekcie proszeni są o wypełnienie i złożenie poniższej deklaracji do dnia 8 maja 2015r. do godziny 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: solary@bystra-sidzina.pl. Z uwagi na fakt, iż określona jest maksymalna wysokość pomocy jaką może otrzymać Gmina, projektem może być objętych około 30 budynków mieszkalnych. W przypadku, gdy ilość zadeklarowanych lokalizacji przekroczy liczbę 30, gmina wyłoni 30 z nich podczas publicznego losowania, którego data i miejsce zostanie ogłoszone na stronie internetowej Gminy Bystra-Sidzina zaraz po upływie terminu składania deklaracji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, pokój nr 2,

tel. 182681220, wew. 131 lub za pośrednictwem poczty e-mail: solary@bystra-sidzina.pl

do pobrania  deklaracja

Powrót na górę