BIP

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2017/2018

 

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018 (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 września do 15 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, pok. nr 12.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), tj. 514 zł.

Wnioski można pobrać:

- w siedzibie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina, pok. nr 12

- na stronie internetowej urzędu (załączniki poniżej)

- w sekretariatach szkół

 

Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bystra-Sidzina odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty(tj. Dz. U. z 2016 r.  Nr 1943 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/282/10 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 540, poz. 4049).

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 182681220 wew. 118 lub

w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Bystra-Sidzina.

 

Załączniki:

  1.  wniosek
  2. Oświadczenie
  3. Katalog wydatków kwalifikowanych
Powrót na górę