BIP

Informacja na temat budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

W dniu 10 lipca 2014r. Zarząd Województwa Małopolskiego  Uchwałą Nr 765/14 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach III naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013r.

            Zarząd Województwa Małopolskiego po długotrwającej (od zakończenia naboru, to jest od końca stycznia do 10 lipca b.r.) i skrupulatnej ocenie złożonych wniosków zatwierdził 72 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 73 148 252 zł, przy czym na dzień dzisiejszy Samorząd Województwa Małopolskiego dysponuje kwotą 25 722 845,97zł, co pozwoli dofinansować w chwili obecnej 19 projektów.

W miarę uwalniania środków głównie w wyniku oszczędności po przeprowadzonych procedurach  o udzielenie zamówienia publicznego, podpisywane będą kolejne umowy o przyznaniu pomocy zgodnie z zatwierdzoną listą.

Równolegle z prowadzonym konkursem Województwo Małopolskie wystąpiło do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dodatkowe 9,6 mln euro (ok. 39,3 mln zł), co pozwoliłoby na dofinansowanie kolejnych projektów zakwalifikowanych do przyznania pomocy.

Wniosek Gminy Bystra – Sidzina o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków znajduje się na 31 pozycji listy, co w praktyce oznacza, że umowa o dofinansowanie zadania będzie zawarta dopiero po zabezpieczeniu przez Samorząd Województwa Małopolskiego odpowiedniej ilości środków, co może spowodować opóźnienie w realizacji inwestycji, przy czym termin zakończenia inwestycji nie może przekroczyć daty 30.06.2015r.

 

            Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przedmiotowego wniosku – osoby, które zawarły umowę z Gminą Bystra-Sidzina w tej sprawie zostaną niezwłocznie powiadomione o terminie zawarcia umowy z Samorządem Województwa  i planowanym terminie rozpoczęcia inwestycji. (Z.C.)

Powrót na górę