BIP

MAŁOPOLSKIE TALENTY

W ramach projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Bystra-Sidzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ C Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów, przeprowadzona została nominacja nauczycielsko-rodzicielska na podstawie arkuszy nominacji z poszczególnych kompetencji.

Obecnie przeprowadzana jest diagnoza uzdolnień poznawczych z zakresu czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych: językowych (j. angielski), matematycznych

i naukowo-technicznych (nauki matematyczno-przyrodnicze), przedsiębiorczość

i informatycznych (technologie informacyjno-komunikacyjne - TIK). Wyniki diagnozy decydować będą o udziale w zajęciach.

Wytypowani do projektu nauczyciele już w maju rozpoczną cykl szkoleń w projekcie koordynacyjnym, przygotowującym oraz aktualizującym ich wiedzę i umiejętności,

na potrzeby prowadzenia zajęć z uczniami. (B.C.)

 

 

Powrót na górę