BIP

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Kraków, dnia 22 grudnia 2016 r.
 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WB-I.6331.6.7.2016

 

OSTRZEŻENIE  O  ZANIECZYSZCZENIU  POWIETRZA

 

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Rodzaj zanieczyszczenia:

Pył PM 10

Przewidywana wielkość zanieczyszczenia

Powyżej - 200 μg/m3

Obszar

Małopolska południowa

Uwagi

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

 

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

•unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

•ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

•osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

•śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.

 

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

 

Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych

i ostrzegawczych oraz powiadomienie gmin, służb, straży i instytucji na  podległym  terenie.

                O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi

i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Dyżurny Operacyjny

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

st. insp. Zbigniew Krakowiakfax.:  12 422-72-08,tel.:   12 392-13-00,

czk@malopolska.uw.gov.pl

 

Powrót na górę