BIP

Stypendia Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla uczniów

Stypendia Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla uczniów

Wzorem lat ubiegłych najzdolniejsi uczniowie/studenci mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium Wójta za wyniki w nauce i specjalne osiągnięcia naukowe i sportowe. Stypendium przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów/studentów i stanowi formę nagrody za ich osiągnięcia. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy o jednorazowe wsparcie finansowe mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII/studenci I i II stopnia oraz studenci jednolitych studiów magisterskich, studiujący na uczelniach publicznych lub niepublicznych, zarówno w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, którzy na stałe zamieszkują na terenie gminy Bystra-Sidzina oraz uczniowie spoza gminy Bystra-Sidzina, ale uczący się w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bystra-Sidzina.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów zawiera:

- Uchwała Nr XV/110/20 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina 

- Uchwała Nr XV/111/20 z dnia 28 lipca 2020 r. Rady Gminy Bystra-Sidzina  w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina 

Uchwały wraz z regulaminami oraz tabela punktowa znajdują się na stronie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina pod adresem: https://www.bystra-sidzina.pl/urzad/formularze-do-pobrania

Wnioski można pobrać:

- w siedzibie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina

- na stronie internetowej urzędu

 

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, pok. nr 4:

- uczniowie od 15 września do 30 września 2021 r.

- studenci od 15 września do 15 października 2021 r.

Powrót na górę