BIP

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2021 ROKU.

Wnioskodawcy proszeni są o dokładne wypełnianie wniosków. Zwracamy się również z prośbą o podawanie numeru telefonu, co znacznie ułatwi ewentualny kontakt z wnioskodawcami.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina pok. nr 4.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł netto. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2021 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

W razie pytań prosimy kontaktować się z pracownikami Referatu Oświaty Urzędu Gminy Bystra-Sidzina pod numerem telefonu: 18 26 81 220 wew. 118

 

Powrót na górę