BIP

Posiedzenie Komisji Rady Gminy - 23.04.2020

Dates: 
czwartek, 23 Kwiecień, 2020 - 09:00
Location: 
Polska
Description: 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam uprzejmie, że zostało ustalone

wspólne  posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Gminy Bystra-Sidzina,

które odbędzie się  w dniu

23 kwietnia 2020 r. (czwartek), o godz. 9.00

Posiedzenie odbędzie się w systemie zdalnym.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIII sesję Rady Gminy Bystra-Sidzina.
  3. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Bystra-Sidzina na lata 2017-2020 oraz z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2019.
  4. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Bystra-Sidzina za okres 1.01.2019-31.12.2019.
  5. Zapoznanie z informacją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej za rok 2019.
  6. Informacja Wójta o podejmowanych decyzjach w okresie międzysesyjnym.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Wolne wnioski.

 

Zgodnie z Art. 15zzx. 1. Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                        Dorota Kowalik

Powrót na górę