BIP

XVII SESJA RADY GMINY BYSTRA – SIDZINA

Dates: 
poniedziałek, 26 Październik, 2020 - 09:00
Location: 
Polska
Description: 

26 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9.00

w Urzędzie Gminy w Bystrej Podhalańskiej –

odbędzie się w systemie zdalnym

 

XVII SESJA VIII KADENCJI  RADY  GMINY  BYSTRA – SIDZINA

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Ślubowanie radnego.
 4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina (radny Stanisław Frączek).
 5. Wystąpienia zaproszonych gości oraz radnych powiatowych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. zmiany uchwały NR I/5/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie  powołania Komisji Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji  2018-2023 i ustalenia jej składu osobowego,
 2. zmiany uchwały NR I/3/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji  2018-2023 i ustalenia jej składu osobowego,
 3. zmiany uchwały NR I/4/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie  powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji  2018-2023 i ustalenia jej składu osobowego,
 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra-Sidzina,
 5. zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na rok 2020,
 6. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Bystra-Sidzina nieruchomości położonej w Bystrej Podhalańskiej,
 7. przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku hali magazynowej w Sidzinie wraz z placem położonym na działce nr ewid. 18469/1 w Sidzinie,
 8. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra-Sidzina,
 9. zmiany uchwały nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 10. uchylenia uchwały Nr XXV/165/12 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 11. określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bystra-Sidzina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 12. rocznego  Programu  Współpracy Gminy Bystra-Sidzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021,
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Gminy Bystra-Sidzina.
 2. Informacja  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy i podjętych decyzjach w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapytania, interpelacje radnych i odpowiedzi.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski -zakończenie.
Powrót na górę