BIP

XX SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY BYSTRA – SIDZINA

Dates: 
czwartek, 18 luty, 2021 - 09:00
Location: 
34-235  Bystra Podhalańska 373
Polska
Description: 

OGŁOSZENIE

Zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00

w sali obrad Urzędu Gminy Bystra-Sidzina

odbędzie się

XX SESJA VIII KADENCJI  RADY  GMINY  BYSTRA – SIDZINA

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Ślubowanie radnego.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina (radny Józef Kowalik)
 5. Wystąpienia radnych powiatowych oraz zaproszonych gości.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra-Sidzina,
 2. zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na rok 2021,
 3. zmiany uchwały NR I/3/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bystra-Sidzina w kadencji  2018-2023 i ustalenia jej składu osobowego,
 4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2021,
 5. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,
 6. zmiany uchwały nr VIII/56/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 7. udzielenia pomocy finansowej, w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej,
 8. zmiany uchwały nr IV/35/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne kotły w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bystra-Sidzina”,  
 9. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie projektu realizowanego przez ZOZ w Suchej Beskidzkiej pn. „Małopolski System Informatyczny”,
 10.  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
 11.  rozpatrzenia petycji skierowanej do Rady Gminy Bystra-Sidzina o przyjęcie uchwały o treści zaproponowanej przez  wnoszącego petycję,
 12.  rozpatrzenia petycji skierowanej do Rady Gminy Bystra-Sidzina o przyjęcie uchwały o treści zaproponowanej przez  wnoszącego petycję,
 13.  rozpatrzenia petycji skierowanej do Rady Gminy Bystra-Sidzina pn. „ALARM! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej szczepionce”,
 14.  pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina,
 1. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji i realizacji planu pracy Rady za rok 2020 oraz uchwalenie ramowego planu pracy Rady i Komisji na rok 2021.
 2. Informacja Wójta Gminy o pracy i podjętych decyzjach w okresie międzysesyjnym.
 3. Zapytania, interpelacje radnych i odpowiedzi.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski -zakończenie.

Sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina odbędzie się z zachowaniem środków ostrożności wynikających z trwania epidemii COVID-19.

Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina

 

Krzysztof Drobny

Powrót na górę