BIP

Zwiększenie oferty społecznej (edukacyjno-rekreacyjnej) i bezpieczeństwa w gminie

09-07-2020, 22:43 -- redaktor
Zwiększenie oferty społecznej (edukacyjno-rekreacyjnej) i bezpieczeństwa w gminie

 

Gmina Bystra-Sidzina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Tytuł: Zwiększenie oferty społecznej (edukacyjno-rekreacyjnej) i bezpieczeństwa w gminie poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem technicznym w miejscowości Sidzinie oraz modernizację Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej wraz z podniesieniem bezpieczeństwa bezpośredniego otoczenia przedszkola poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr K1677 oraz K1684

Nr projektu: RPMP.11.02.00-12-0817/17

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu była  rozbudowa budynku Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem technicznym w miejscowości Sidzinie oraz modernizację Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej wraz z podniesieniem bezpieczeństwa bezpośredniego otoczenia przedszkola poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr K1677 oraz K1684. W realizowanym projekcie przyjęto  rozwiązania technologiczne zgodnie z najlepszą praktyką w swoje dziedzinie, innowacyjne oraz energooszczędne. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sidzinie o Halę Sportową obejmował budowę obiektu wraz budową łącznika (przewiązkę), prowadzącą ze szkoły na pierwszą kondygnację sali gimnastycznej. Dojście i dojazd do budynku hali sportowej możliwy jest poprzez istniejący zjazd.  Przy budynku powstał parking o powierzchni  200 m2.  Hala sportowa jest budynkiem parterowym - w części mieszczącej salę gimnastyczną - oraz dwukondygnacyjnym w części zaplecza technicznego.

Na poszczególnych kondygnacjach są:

parter – halę sportową, kotłownię, skład opału, magazynek, pomieszczenie trenera, przebieralnię z łazienkami oraz pomieszczenia: gospodarcze, sanitarne i komunikacyjne o łącznej powierzchni 1359,2m2

I piętro – małą salę do ćwiczeń, pomieszczenia magazynowe, sanitarne oraz komunikacyjne o łącznej powierzchni 222,2m2.

Budynek posiada bezpośrednie wejście z poziomu terenu. W obrębie sali zaprojektowano czterorzędową trybunę z 272 miejscami siedzącymi. Zastosowanie kotar grodzących daje możliwość na podział przestrzeni sali na trzy niezależne boiska treningowe, umożliwiając realizację gier zespołowych oraz innych zajęć ruchowych.

Budynek jest zabezpieczony termicznie od fundamentów po dach, (ściany - 20 cm styropian, okna – pcv, siedmiokomorowe, trzyszybowe).

Parametry techniczne:

- długość budynku – 54,90 m

- szerokość budynku – 27,70 m

- wysokość budynku (od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do kalenicy – 13,86 m)

Hala sportowa wyposażona została w stałe urządzenia i sprzęty sportowe do rozgrywania zawodów sportowych. W skład wyposażenia wchodzić będą:

- stanowiska sędziowskie,

- bramki do piłki ręcznej,

- kosze do koszykówki wraz ze słupkami,

- słupki i siatka do siatkówki,

- zegar – tablica świetlna ścienna,

- nagłośnienie hali oraz monitoring.

Dodatkowo w hali sportowej przewiduje się możliwość uprawiania takich dyscyplin sportu jak: aerobik, gimnastyka sportowa, badminton, halowa piłka nożna i wiele innych.

Obiekt, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wewnętrzne rozwiązania techniczne umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Hala ostatecznie rozwiąże problem lekcji wychowania fizycznego prowadzonych obecnie na korytarzach szkoły. Dostęp do hali ze szkoły zapewnia przewiązka. Z budynku korzystają  bezpłatnie także mieszkańcy naszej gminy.

W ramach modernizacji Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej obejmował montaż małej architektury,  urządzeń zabawowo-sprawnościowych tworzących plac zabaw, Został wyposażony w nowe: huśtawki, piaskownicę w kształcie statku oraz  zestawy do zabawy wyposażone w bezpieczne nawierzchnie. Nowe, kolorowe urządzenia zapewnią przedszkolakom możliwość ciekawej zabawy  i aktywnego spędzania czasu w bezpiecznych warunkach. Kolejnym elementem była także modernizacja budynku przedszkola. W ramach robót został docieplony strop i wymienione podłogi wraz ze solarką okienną i drzwiową. Ponadto, po oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków została pomalowana elewacja. Dodatkowo, wymienione zostało  ogrodzenie wraz bramą wjazdową i furtką.

Powstała  infrastruktura kulturalna oraz sportowo-rekreacyjna, umożliwia skuteczną walkę z marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym mieszkańców.

Istotnym elementem działań rewitalizacyjnych w gminie była także budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr K1677 oraz K1684. W obrębie skrzyżowania poza budową samego ronda wykonano szereg prac polegających na przebudowie chodników a także na  wykonaniu oznakowania poziomego  i pionowego.

Cel projektu:

Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz podwyższenie jakości kształcenia

Celami bezpośrednimi projektu są:

1. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem socjalno-technicznym w miejscowości Sidzina:

a) przeciwdziałanie problemowi marginalizacji i wykluczeniu społecznemu

b) stworzenie warunków przyciągających mieszkańców do gminy i zachęcających rodziny do posiadania potomstwa

c) zwiększenie aktywności mieszkańców oraz możliwości aktywnego zagospodarowania wolnego czasu

d) wzrost potencjału inwestycyjnego obszaru

2. Modernizacja Przedszkola w Bystrej Podhalańskiej wraz z podniesieniem bezpieczeństwa bezpośredniego otoczenia przedszkola poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr K1677 oraz K1684:

a) podwyższenie poziomu jakości kształcenia

b) stworzenie warunków przyciągających mieszkańców do gminy i zachęcających rodziny do posiadania potomstwa

c) poprawa wydajności energetycznej i stanu technicznego obiektów i dróg

Długofalowe, społeczno-gospodarcze oddziaływanie projektu dotyczy efektów wykraczających poza natychmiastowe skutki dla otoczenia, grup docelowych Wnioskodawcy

a) poprawi się jakość życia mieszkańców oraz wzmocnią się więzi społeczne

- organizacja nowych wydarzeń sportowo-kulturalnych integrujących społeczność lokalną

- zwiększenie liczby osób biorących udział w aktualnej ofercie Zespołu Szkół w Sidzinie

- otwarcie się na osoby niepełnosprawne, które po modernizacji obiektu będą mogły korzystać na równi z pozostałymi osobami

- ograniczenie patologii społecznej i agresji wśród osób młodych poprzez zaangażowanie ich w działalność sportowo-kulturalną, wzorowanie zachowań młodych ludzi na tych trenerach przez nauczycieli

- zwiększenie udziału mieszkańców w życiu publicznym. Zwiększenie liczby działań sprzyjających nawiązywaniu więzi społecznych i integrujących lokalną społeczność,szczególnie z zakresu kultury, sportu i rekreacji

- niwelowanie odpływu mieszkańców do innych gmin, które oferujące nowocześniejsze obiekty i większy zakres ciekawych wydarzeń

b) poprawi się estetyka przestrzeni publicznej i jej powiązanie z otoczeniem oraz zachowanie lub budowanie tożsamości miejsca

- odnowienie elewacji budynku Przedszkola w Bystrej Podhalańskiej i rozbudowa Szkoły o Halę Sportową wraz z budową ronda w gminie będzie kształtować nowy wizerunek obu miejscowości jak i całej gminy

- estetyczne i dobrze zagospodarowane przestrzenie gminne będą decydować o konkurencyjności gminy i staną się jej swoistą wizytówką

- hala sportowa jako centrum wydarzeń sportowo-kulturowych w gminie

c) poprawi się dostępności danej przestrzeni

- na chwilę obecną brak jest miejsca w gminie, w którym mogą odbywać się duże wydarzenia sportowe- kulturowe z udziałem widzów dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych- rozbudowa Zespołu Szkół w Sidzinie o Halę Sportową odpowiada całkowicie na dostępność Hali Sportowej dla szerokiego grona odbiorców,

- przebudowa placu zabaw umożliwi dzieciom aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu a co za tym idzie właściwy rozwój ruchowy i emocjonalny. Plac zabaw – teren wyposażony w nowe elementy małej architektury - urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci. Dla zwiększenia bezpieczeństwa utworzone zostaną nawierzchnie bezpieczne tłumiące uderzenia, w miejscach wymaganych normą EN 1176 i EN 1177. Teren działki na którym funkcjonuje plac zabaw przeznaczony do przebudowy będzie dostępny dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

d) poprawi się funkcjonowania osób niepełnosprawnych w danej przestrzeni

- Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie zostanie rozbudowany o halę sportową wraz z zapleczem socjalno-technicznym. Obiekt ten zostanie dostosowany do

użytku przez osoby niepełnosprawne – wejście do budynku z poziomu terenu umożliwiające swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo sanitariaty i natryski przy szatniach dostosowane będą do korzystania przez osoby niepełnosprawne w tym na wózkach. Obiekt będzie wyposażony w windę z wejściem na obu kondygnacjach

- Budynek Przedszkola w Bystrej Podhalańskiej ze względu na płaski teren jak i niską zabudowę jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Okres realizacja projektu: 30.15.2017 - 31.12.2019

Planowane rezultaty:

1. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach: 4 szt.

2. Liczba osób korzystających z obiektów/przestrzeni objętych wsparciem: 7 962 osób

Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 2 436 699,97 zł.

Wartość dofinansowania ze środków Ministra Sportu i Turystyki: 3 038 533,14 zł

Wartość projektu: 7 059 173,08 zł.

zdjecie1zdjecie2zdjecie3zdjecie4zdjecie5zdjecie6zdjecie7zdjecie8zdjecie9zdjecie10zdjecie12zdjecie13zdjecie14zdjecie15zdjecie16zdjecie17zdjecie18zdjecie19zdjecie20

zdjecie22

zdjecie11zdjecie24

zdjecie26 

Powrót na górę