BIP

Informacja dotycząca stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019

 

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 września do 15 września 2018 r. w Urzędzie Gminy

Bystra-Sidzina, pok. nr 12.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się

o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 514,00 zł netto. Kryterium takie obowiązuje do 30 września 2018 r. Od 1 października 2018 r. ulegnie zwiększeniu miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się

o stypendium szkolne z kwoty 514,00 zł na kwotę 528,00 zł (rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358).

Wnioski można również pobrać:

- w siedzibie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina, pok. nr 12

- w sekretariatach szkół

Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bystra-Sidzina odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/305/18 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r., poz. 5609).

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 182681220 wew. 118 lub

w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Bystra-Sidzina.

Do pobrania:

Powrót na górę