BIP

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2020 rok

 

I n f o r m a c j a

o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału

 w debacie nad raportem o stanie gminy za 2020 rok

___________________________________________

 

  1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
  1. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi (tzw. sesja absolutoryjna).       
  2. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

           Sesja, na której odbędzie się debata przewidywana jest na dzień 24 czerwca 2021 r.

  1. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób  (w gminie do 20 000 mieszkańców).

Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 23 czerwca 2021 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Rady Gminy (pok. nr 14) w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia  – wzór zgłoszenia stanowi załącznik niniejszej informacji.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 23 czerwca 2021 r. nie będą rozpatrywane.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Osoby planujące wziąć udział w debacie proszone są o przygotowanie swoich wystąpień również w formie pisemnej i po zakończeniu wystąpienia przekazanie ich Przewodniczącemu Rady (dokumenty te będą stanowiły załącznik do protokołu z sesji).

Sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina, według wstępnych ustaleń, odbędzie się w dniu 24.06.2021 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Bystrej Podhalańskiej z zachowaniem środków ostrożności wynikających z trwania epidemii COVID-19.

  1. Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bystra-Sidzina w zakładce: URZĄD/RAPORT O STANIE JST, na stronie internetowej gminy www.bystra-sidzina.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bystra-Sidzina.

WZÓR zgłoszenia mieszkańca do debaty

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK

Powrót na górę