BIP

Konkurs na „Eko-bajkę”

Wójt Gminy Bystra-Sidzina organizuje konkurs na „Eko-bajkę” dla dzieci i młodzieży, którzy uczęszczają do klas IV – VII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. Konkurs ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodych mieszkańców naszej Gminy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który zamieszczony jest poniżej.

Konkurs trwa do 12 października 2018 r.

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie, gdyż na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu „Eko-bajka”

I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Gmina Bystra-Sidzina w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

II. Cele konkursu

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna w zakresie poprawy jakości powietrza, w szczególności:

- zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin i zwierząt,

- wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze,

- wskazanie sposobów na poprawę jakości powietrza,

- kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży,

- kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego,

- pobudzenie do przemyśleń i działań proekologicznych,

- rozwój własnej osobowości, umiejętności literackich i plastycznych.

III. Zasady uczestnictwa

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Bystra-Sidzina, którzy należą do kategorii wiekowych wymienionych w pkt. 2

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

- klasy IV-VI – kategoria I

- klasy VII, VIII i III gim. – kategoria II

3. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.

4. Uczniowie wykonują pracę literacką zgodną z celami konkursu wymienionymi w pkt. II.

5. Każda praca powinna być na odwrocie trwale opisana.

Opis powinien zawierać następujące informacje:

- Imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa

- Nazwę szkoły

7. Do pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców/opiekunów uczestnika konkursu

(załącznik nr 1 do Regulaminu)

8. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

IV. Forma prac konkursowych:

1. Tekst może mieć formę rymowanki, opowiadania lub inną, wpisującą się w formę bajki dla dzieci.

2. Ograniczenie objętości tekstu: nie więcej niż 3 strony, format A4, marginesy: 2,5 cm z każdej strony, czcionka Calibri, rozmiar 11 (w przypadku sporządzenia pracy na komputerze).

V. Kryteria stosowane podczas oceniania prac:

1. Zgodność z regulaminem oraz tematem konkursu.

2. Ujęcie tematu (pomysłowość, technika wykonania, poprawność, estetyka pracy).

3. Czytelność przekazu, z którego będzie wynikało, że praca została wykonana na potrzeby konkursu.

4. Inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu.

VI. Terminy

1. Termin ogłoszenia konkursu w szkołach: 24.09.2018r.

2. Termin składania prac: do 12.10.2018r.

3. Przedstawiciele szkół dostarczą prace do Urzędu Gminy Bystra-Sidzina, pok. 11 w terminie do 19.10.2018r.

VII. Nagrody

1. Komisja Konkursowa wyłoni trzy nagrodzone prace w każdej grupie wiekowej (miejsce 1, 2, 3)

2. Nagrody w konkursie zostaną sfinansowane w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Malopolska Region – Malopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin konkursu i formularz oświadczenia opiekuna prawnego uczestnika są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Bystra-Sidzina: www.bystra-sidzina.pl

2. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

3. Każdy biorący udział w konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Klauzula informacyjna

Powrót na górę