BIP

Aktualności

20 Grudzień 2021

Laury Babiogórskie przyznawane są za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinach: gospodarki, kultury, w tym w szczególności: ratowania, ochrony, dokumentowania i pomnażania dziedzictwa przeszłości, współpracy, turystyki, ochrony środowiska, oświaty i sportu oraz rozwoju i ubogacania działalności organizacji. Każda Gmina, która jest członkiem SGB może zgłaszać w jednym roku kalendarzowym kandydatów do wyróżnienia ze swojego terenu. Tegoroczna gala wręczenia tych prestiżowych wyróżnień, odbyła się w Gminie Bystra-Sidzina 18 grudnia. Włodarze poszczególnych gmin honorowali wyróżnieniem laureatów, których kandydatury zatwierdzone zostały przez Krąg Gazdów (Zarząd Stowarzyszenia). Gospodarz spotkania, wójt Bystrej-Sidziny Stanisław Tempka wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich wręczył laur stopnia szczególnego dla pana Tadeusza Uczniaka. Pan Tadeusz Uczniak, urodził się 1 kwietnia 1943 r. Szkołę Podstawową ukończył w Bystrej Podhalańskiej, a Liceum Ogólnokształcące w Suchej Beskidzkiej. Jest Absolwentem Studium Nauczycielskiego i Akademii Wychowania Fizycznego oraz Studium Podyplomowego W Krakowie....

14 Grudzień 2021

Remont drogi gminnej nr K440310 Sidzina-Sidzinka Mała na odcinku I - w km od 0+052 do km 0+161, na odcinku II - w km od 0+378 do km 2+421, na odcinku III - w km od 2+459 do km 2+806,30 w miejscowości Sidzina, Gmina Bystra-Sidzina

13 Grudzień 2021

9 listopada 2021r. dokonano podsumowania i rozstrzygnięcia konkursu pn. „Eko-kalendarz” organizowanego przez Gminę Bystra-Sidzina, za pośrednictwem szkół z terenu naszej Gminy. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VIII. Celem konkursu było w szczególności kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego oraz zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin i zwierząt. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej dotyczącej ochrony powietrza atmosferycznego, w tym segregacja odpadów, ochrona drzew, zakaz spalania odpadów czy wymiana starych, nie ekologicznych pieców. Spośród wszystkich złożonych prac wybrano 12, które zamieszczono w Eko-kalendarzu na 2022 rok. Autorami zwycięskich prac są (kolejność przypadkowa): • Wiertelczyk Weronika, Szkoła Podstawowa w Sidzinie, klasa VII c; • Maj Katarzyna, Szkoła Podstawowa w Sidzinie, klasa VII c; • Trzop Martyna, Szkoła Podstawowa w Sidzinie, klasa IV b; • Doll Nicolla, Szkoła Podstawowa w Sidzinie, klasa V b; • Dziubek Jakub, Szkoła Podstawowa w Sidzinie, klasa VII a; • Strach Karolina, Szkoła Podstawowa w Sidzinie, klasa V a; • Małysa Agnieszka, Szkoła...

6 Grudzień 2021

Od św. Mikołaja dla Mieszkańców i Sympatyków Gminy Bystra-Sidzina

30 Listopad 2021

Gmina Bystra-Sidzina w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości otrzymała środki finansowe w wysokości 190.800,00 zł na zakup sprzętu technicznego, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Każda ze szkół w ramach programu, musi zakupić sprzęt określony w wykazie wyposażenia podstawowego, m.in. drukarkę 3D, mikrokontrolery, sprzęt audio-wideo, stacje lutownicze. Te elementy od 1 września 2022 będą musiały znaleźć się w każdej szkole podstawowej, nawet jeżeli placówka nie zgłosiła się do Laboratoriów Przyszłości. Dodatkowo szkoły mogą dokonać zakupu sprzętu określonego w katalogu wyposażenia dodatkowego, określonego przez Ministerstwo. Wsparcie finansowe udzielane jest w całości, bez konieczności wnoszenia wkładu własnego.(B.C.)

26 Listopad 2021

25 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy Bystra – Sidzina na XXVI sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina Wójt Gminy Bystra - Sidzina wręczył najzdolniejszym uczniom stypendia. Stypendia Wójta Gminy są uznaniowe i mają na celu wspieranie uzdolnionych uczniów/studentów, którzy osiągając sukcesy promują Gminę Bystra - Sidzina poza jej granicami. Również stypendia mają zachęcić młodzież do inwestowania w siebie oraz jednocześnie mają być swego rodzaju wyróżnieniem dla najlepszych. Stypendyści otrzymali pamiątkowe dyplomy, gratulacje oraz życzenia. Stypendystami Wójta Gminy Bystra-Sidzina w roku szkolnym/akademickim 2021/2022 zostali: UCZNIOWIE: DENDYS DOMINIK DZIUBEK JAKUB MURZYNOWSKI KAROL PARLA WIKTOR SUWAJ NIKOLA TEMPKA OLIWIA STUDENCI: KOWALIK PAWEŁ KRYGICZ KAMILA

29 Październik 2021

Stowarzyszenie Tradycja i Natura w Bystrej – Sidzinie zostało założone 10.01.2002 r. z inicjatywy osób, które z potrzeby serca pragnęły służyć naszej pięknej ziemi i jej mieszkańcom. Były to: Janina Totoś, Irena Wiertelczyk, Franciszka Rapacz i Maciej Motor.

28 Październik 2021

Gmina Bystra-Sidzina, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miejscowości Sidzina, podjęła współpracę ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, dotyczącą współpracy przy wykonaniu remontu znacznie zniszczonej nawierzchni bitumicznej odcinka drogi powiatowej nr 1683K Jordanów-Toporzysko-Sidzina w miejscowości Sidzina (os. Przybysie). W celu realizacji zadania, Rada Gminy Bystra-Sidzina podjęła w czerwcu br. uchwałę, w której postanowiła wspólnie z Powiatem Suskim realizować remont odcinka drogi powiatowej nr 1683K, w km od 7+115 do 7+621 oraz zobowiązała się udzielić pomocy finansowej w wysokości 50% wartości zadania, nie więcej jednak niż 170.000,00 zł. Wójt Gminy Bystra-Sidzina, działając na podstawie uchwały Rady Gminy zawarł umowę z Powiatem Suskim o udzieleniu pomocy finansowej na realizację w/w zadania w formie dotacji celowej, określając kwotę dofinansowania oraz inne warunki dla prawidłowego wykonania i rozliczenia zadania. Powiat Suski zobowiązał się do zlecenia remontu firmie wyłonionej na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz rozliczenia otrzymanej dotacji po wykonaniu remontu drogi. Wykonanie robót zlecono firmie DROGBUD SOBANIAK Sp. z...

28 Październik 2021

Ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury nabór wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem instytucji kultury. Celem konkursu jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina również przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie projektu o nazwie: Rozwój cyfrowych kompetencji w Gminie Bystra-Sidzina. Łącznie wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1019 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 26.430.500 zł. Spośród 200 wniosków zakwalifikowanych do projektu, GOKPTiS Bystra-Sidzina znalazł się w czołówce z sumą punktów 90,5 i otrzymaną kwotą dofinansowania w wysokości 127.200,00 zł. Już teraz cieszymy się, że przyznane środki...

28 Październik 2021

Rząd ogłosił wysokość środków, jakie przekaże samorządom w ramach Polskiego Ładu. Bez dwóch zdań będzie to ogromny zastrzyk gotówki, który pozwoli na realizację szeregu inwestycji. Gmina Bystra-Sidzina otrzymała 8 mln zł na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej. W przyszłym roku zostanie przygotowana dokumentacja projektowa, by z końcem roku 2022 rozpocząć budowę hali sportowej. Po jej wyposażeniu, otwarcie planowane jest w połowie 2024 roku. Na inwestycję zabezpieczone zostało 9.350.000,00 zł, w tym dofinansowanie wyniesie 8.000.000,00 zł.

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę