BIP

Aktualności

28 Wrzesień 2023

dniu 21 września 2023 r. dokonano końcowego odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.: „Obniżenie niskiej emisji w gminie Bystra-Sidzina poprzez przebudowę kotłowni węglowej na biomasową opalaną zrębkami drzewnymi”. Głównym celem zadania była zmiana zaopatrzenia budynków użyteczności publicznej, tj.: Ośrodka Zdrowia oraz Przedszkola Publicznego zlokalizowanych w centrum miejscowości Sidzina, poprzez zmianę sposobu wytwarzania energii cieplnej. Zmiana ta polegała na:  Modernizacji istniejącej kotłowni na nowoczesną biomasową pracującą w układzie automatycznym;  Budowę 1 odcinka sieci ciepłowniczej  Modernizacje układu hydraulicznego w budynku Ośrodka Zdrowia oraz Przedszkola Samorządowego.  Instalacje pomiaru zużycia ciepła dla odbiorców i węzłów jedno lub dwufunkcyjnych w budynkach zasilanych z kotłowni. Dotychczas eksploatacja istniejących źródeł ciepła była zarówno kosztowna jak i uciążliwa dla użytkowników i mieszkańców oraz stanowiła obciążenie dla środowiska. Budynki objęte zakresem inwestycji zasilane były w ciepło z indywidualnych kotłowni zlokalizowanych w kondygnacjach piwnicznych, opalanych węglem groszkiem. Moc cieplna...

28 Wrzesień 2023

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Bystra-Sidzina nr VI/1/RO/23 w sprawie przekazania środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn.: „Remont drogi rolnej Na Pańskim w Bystrej Podhalańskiej w km 0+470 do 0+700 w miejscowości Bystra Podhalańska”, na zlecenie Gminy Bystra-Sidzina wykonany został odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 230,00 mb. W ramach remontu wykonane zostały następujące prace: - Roboty ziemne -Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczną, -Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, -Wykonywanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitum (w-wa wiążąca gr. 5cm), -wykonywanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitum. (w-wa ścieralna gr. 4cm), -obsypywanie krawędzi jezdni tłuczniem, - wodospust z kratą stalową W wyniku remontu nastąpiła poprawa standardu oraz parametrów technicznych drogi. Realizacja zadania spowodowała zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników poprzez poprawę równości szorstkości jezdni i wzmocnienie korpusu drogi. Remont drogi ukończony został 10.08.2023 r. Całkowita wartość zadania wyniosła: 114 379,24 zł, w tym dotacja...

21 Wrzesień 2023

W czwartek 21 września do gminy Bystra-Sidzina przyjechał Wojewoda Małopolski, pan Łukasz Kmita. Pan Wojewoda uczestniczył w posiedzeniu XLVIII sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina, podczas której, prócz podjęcia bieżących uchwał, dokonano wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. Ławnikiem na kadencję 2024-2027 została wybrana pani Ewa Stokłosa. Po zakończeniu obrad, Wojewoda udał się na wizytację inwestycji realizowanych przez gminę z udziałem środków rządowych w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej oraz terenie do niej przylegającym. Odwiedzono niedawno oddany do użytku skatepark, boiska sportowe, kotłownię na zrębkę, wyremontowaną kuchnię szkolną, oraz trwającą obecnie budowę hali sportowej.

7 Wrzesień 2023

W środę, 6 września Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju zorganizował XV Zawody Strzeleckie Władz Samorządowych. Rywalizacja odbyła się na strzelnicy sportowej w Suchej Beskidzkiej. . Podczas zawodów, uczestnicy rywalizowali zarówno w kategorii rad miast i gmin, jak i pracowników samorządowych. Strzelania odbywały się z pozycji leżącej, gdzie uczestnicy używali karabinka TOZ 14 z otwartymi przyrządami celowniczymi, mając za cel tarcze umieszczone w odległości 25 metrów. Każdy zawodnik oddał dziesięć strzałów, które były oceniane indywidualnie, natomiast końcowy wynik drużyny był sumą punktów wszystkich trzech członków. Urząd Gminy Bystra-Sidzina reprezentowany był przez panie: Katarzynę Merdę, Agatę Gaweł i Agnieszkę Ferdynus. W zawodach zdobyły183 punkty, dzięki czemu zajęły III miejsce. Natomiast w skład przedstawicieli Rady Gminy weszli radni: Krzysztof Drobny, Bogusław Mazur i Jan Pieczara. Panowie zgromadzili na swoim koncie 188 punktów, a co za tym idzie wywalczyli II miejsce w swojej kategorii. Ideą zawodów jest sportowa rywalizacja, która z pewnością przyczyniła się do budowania lepszej współpracy między samorządami. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. (A.N.) Fot. B....

6 Wrzesień 2023

4 września 2023 r. rozpoczął się nowy rok szkolny w placówkach oświatowych. W Przedszkolu Publicznym w Bystrej Podhalańskiej rozpoczęcie nowego roku szkolnego wiąże się ze zmianą na stanowisku dyrektora. Z dniem 1 września 2023 r. na to stanowisko powołana została Pani Anna Kozłowska, która obowiązki dyrektora Przedszkola Publicznego w Sidzinie pełnić będzie w okresie od 01.09.2023 r. do 31.08.2028 r. Życzymy nowej pani dyrektor wiele satysfakcji w pracy zawodowej, życzliwości i uznania społeczności przedszkolnej, a także owocnej współpracy z samorządem gminy Bystra-Sidzina. Wierzymy, że kierowane przez nową panią dyrektor przedszkole, będzie placówką o wysokim standardzie, miejscem przyjaznym dzieciom i rodzicom, a dla nauczycieli i pracowników obsługi, dającym satysfakcję miejscem pracy. W związku z tym, że obowiązki dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej zostały powierzone pani Annie Kozłowskiej, w dniu 23 sierpnia 2023 r. nauczyciele, pracownicy przedszkola jak i przedstawiciele Gminy Bystra-Sidzina pożegnali uroczyście panią dyrektor Marię Drobną, która obowiązki dyrektora sprawowała od 2001 r. Przez 22 lata pełniła tę funkcję z dużym...

5 Wrzesień 2023

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w 2023 r. Gmina Bystra-Sidzina otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 35.000,00 zł, wkład własny Gminy wynosi 8.750,00 zł, natomiast łączny koszt całkowity zadania wynosi 43.750,00 zł. Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gmina Bystra-Sidzina złożyła wniosek o dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Sidzinie oraz Szkoły Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej. W wyniku rozstrzygnięcia do dofinansowania z terenu Gminy Bystra-Sidzina została zakwalifikowana: – Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie– kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł, kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00 zł.

5 Wrzesień 2023

Kolejny raz z rzędu rusza w naszej gminie projekt „Już pływam” współfinansowany przez Województwo Małopolskie. Całkowita wartość projektu wynosi 55 840,00 zł, z czego 11 180,00 zł to pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego. Pozostały wkład finansowy w wysokości 44 660,00 zł zabezpiecza gmina oraz rodzice dzieci biorących udział w projekcie. W okresie od 23.09.2023 r. do 02.12.2023 r. 90 dzieci ze szkół podstawowych z Sidziny i Bystrej Podhalańskiej będzie uczestniczyło w zajęciach nauki pływania na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. W ramach programu dzieci zapewniony będą miały transport na basen, opiekę podczas przejazdu oraz pobytu na basenie. Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy. Zakładamy, że dzięki realizacji projektu, dzieci nabędą podstawowe umiejętności pływackie, a czas wolny będą spędzać aktywnie i z rozwaga. Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom poprawi się kondycja i ogólna sprawność fizyczna dzieci, co jest szczególnie ważne po długim okresie nauczania zdalnego. Projekt jest szansą na zidentyfikowanie talentów sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocji Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i...

5 Wrzesień 2023

26 sierpnia na mecie Złazu Samorządowego w Koszarawie spotkali się samorządowcy wraz z rodzinami z gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, a także sympatycy Stowarzyszenia. W tym roku meta złazu zlokalizowana została na terenie rekreacyjnym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Koszarawie. Gminę Bystra-Sidzina reprezentowała kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców Bystrej Podhalańskiej i Sidziny, w tym pracownicy Urzędu Gminy i GOPS-u. Trasa, którą przemierzyła nasza grupa liczyła ok. 6 km. Rozpoczynała się przy Szkole Podstawowej w Koszarawie Cichej, dalej grzbietem Koszarawskiego Gronia, aż do żółtego szlaku, którym grupa zeszła do drogi głównej w Koszarawie. Rozpoczynając wędrówkę, uczestnikom rajdu towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda. Tymczasem na mecie, warunki pogodowe i obfite opady deszczu uniemożliwiły odprawienie polowej mszy świętej w intencji uczestników złazu. Gdy burza ucichła, możliwe było kontynuowanie stałych punktów imprezy, w tym tradycyjnej prezentacji poszczególnych gmin. Grupa z Gminy Bystra-Sidzina zaprezentowała na scenie przyśpiewki tematycznie związane z gospodarzami tegorocznego złazu, które specjalnie na tę okazję napisał pan Tadeusz...

5 Wrzesień 2023

Wraz z końcem lata, uroczystościami dożynkowymi zamykany jest okres żniw i pracy w polu. W 2023 roku Dożynki Gminne świętowane były w Bystrej Podhalańskiej. W organizację uroczystości zaangażowani byli mieszkańcy roli Kowalczykowej i Hotałowej, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu oraz organizacje działające na terenie gminy. W słoneczne, niedzielne przedpołudnie, 20 sierpnia, uroczysty korowód wraz z wieńcami dożynkowymi, przygotowanymi przez mieszkańców ról Hotałowej i Kowalczykowej, a także wieńcem Koła Gospodyń Wiejskich „Bystrzanki”, w asyście pocztów sztandarowych, starostów dożynek: pani Agaty Zagórskiej i pana Krzysztofa Główki, wójta gminy Stanisława Tempki, radnych, mieszkańców niosących dary z tegorocznych plonów, zaproszonych gości, przedstawicieli organizacji działających na terenie gminy, przy dźwiękach pieśni „Czarna Madonno” w wykonaniu Orkiestry OSP w Bystrej Podhalańskiej, udał się do kościoła parafialnego pw. św. Marcina. Tam uroczystą mszę dożynkową odprawił proboszcz, ks. Adam Byrski. Po jej zakończeniu odbył się przemarsz na plac festynowy, gdzie rozpoczęła się dalsza część obchodów, którą poprowadziła znana wszystkim, pani Bogusia Stokłosa...

11 Sierpień 2023

8 sierpnia 2023 r. dokonano końcowego odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.: „Budowa skateparku wraz z elementami małej architektury oraz instalacją elektryczną w miejscowości Bystra Podhalańska”. Obiekt znajduje się w rejonie roli Hotałowej w Bystrej Podhalańskiej na działkach nr 402/1,405/1,405/2, 402/4, 402/5, 34/5, 407/14, 407/15, 35/20 2. Skatepark został wybudowany w technologii betonowej monolitycznej. Na płycie skateparku zlokalizowane zostały przeszkody o zróżnicowanym stopniu skomplikowania, w związku z czym to odpowiedni obiekt zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych miłośników sportów ekstremalnych. Coś dla siebie znajdą tu miłośnicy wyczynowej jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Oprócz skateparku, w ramach zadania powstał także dla najmłodszych plac zabaw z urządzeniami zabawowymi m.in. bujaki, równoważnie, a także flowpark dla miłośników kalisteniki. Na terenie znajdą się również elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery, donice na kwiaty i pergola. Na terenie obiektu zostało też zamontowane oświetlenie, które pozwoli korzystać z niego również po zmroku....

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę