BIP

Aktualności

5 Lipiec 2021

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe. W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online: • przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość, • na portalu PUE ZUS, • na portalu Emp@tia. Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS - w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji. ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe...

2 Lipiec 2021

Aby zarejestrować się na szczepienie wystarczy wejść na stronę internetową https://pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl i przejść do e-rejestracji. Następnie należy wybrać jedną z dwóch ścieżek: „rejestracja bez profilu zaufanego” lub „rejestracja przez profil zaufany”. Rejestracja bez profilu zaufanego służy tylko do umawiania terminu szczepienia – nie można go jednak w ten sposób zmienić lub anulować. Wybierając szybszą rejestrację, podać należy: nazwisko, swój PESEL lub PESEL dziecka i numer telefonu (telefon należy mieć wówczas przy sobie). Po wpisaniu danych wystarczy kliknąć opcję „Zarejestruj się”.

1 Lipiec 2021

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie i dla poszczególnych sołectw przedstawiana jest do 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. W 2021 r. z budżetu gminy wyodrębnione zostało na ten cel dla każdego sołectwa 48.435,30 zł. Wyodrębnienie funduszu nie jest obligatoryjne dla wszystkich gmin. O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy i być zgodne ze strategią rozwoju...

15 Czerwiec 2021

zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozwoju i inwestycji Start-upów”

7 Czerwiec 2021

Z przyjemnością informujemy, że zakończyła się kwalifikacja wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu – moduł 3. Pozyskane z programu środki przeznaczone mają być na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek, zakup usług i wyposażenia, tak by zapewnić bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki na terenie stołówek szkolnych i miejsc do spożywania posiłków. W 2021 r. Gmina Bystra-Sidzina złożyła wnioski dla obydwu szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy. Zarówno Szkoła Podstawowa w Sidzinie jak i Szkoła Podstawowa w Bystrej Podhalańskiej otrzymały po 80 000,00 zł dotacji na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki szkolnej (kuchni i jadalni). W ramach zadania organ prowadzący zapewnia 20 % wkładu własnego. Kwota inwestycji wyniesie łącznie 200 tys. zł. Głównym założeniem w obydwu szkołach jest wymiana, obecnie funkcjonujących pieców kuchennych na instalacje gazową (montaż zbiornika gaz propan-butan, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej) która usprawni i zmniejszy koszty funkcjonowania stołówek. Dodatkowo każda ze szkól w ramach otrzymanych środków planuje zakup nowych zlewów, taboretów i kuchni...

4 Czerwiec 2021

Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza 8 czerwca, kiedy to przypada Małopolski Dzień Uczenia się (MDU), do wspólnej akcji informacyjno-promocyjnej, podkreślającej wagę rozwoju i uczenia się przez całe życie, umiejętności niezwykle poszukiwanej przez pracodawców. Przekonajmy wspólnie Małopolan, że nieustanny rozwój jest koniecznością! Do tej pory wydarzenie to składało się z różnych form szkoleń, spotkań, imprez plenerowych związanych z rozwojem osobistym i zawodowym. Jednak w obecnych czasach, kiedy dostęp do wiedzy jest praktycznie nieograniczony – uczenie się przez filmy czy podcasty jest czymś naturalnym, dlatego zmianie uległa formuła tego wydarzenia. W tym roku motyw przewodni MDU to: „Postaw na rozwój – zaprojektuj swoją przyszłość zawodową”. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przygotowuje krótkie filmy oraz bannery, które zostaną udostępnione tym, którzy zaangażują się w realizację MDU w tym roku. Zadaniem instytucji zaangażowanych w MDU będzie propagowanie uczenia się przez całe życie, np. w formie przekazanych materiałów na swoich stronach i profilach w mediach społecznościowych 8 czerwca między 9.00 a 18.00. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie będzie propagował na swoich...

31 Maj 2021

Na instalacje przydomowych oczyszczalni zostanie ogłoszony drugi przetarg. Z końcem grudnia został ogłoszony przetarg na ich budowę. Do przetargu przystąpiły trzy firmy. W wyniku postępowania okazało się, że 2 firmy złożyły oferty, które nie spełniają naszych wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, natomiast trzecia firma wniosła wadium niezgodnie z obowiązującymi przepisami PZP. W takiej sytuacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, złożone oferty podlegają odrzuceniu, a z powodu braku innych ofert, 25 marca 2021 r. przetarg został unieważniony. Zawiadomienie o jego unieważnieniu - https://bip.malopolska.pl/api/files/2596310 szczegółowo opisuje powody tej decyzji. Jedna z firm – Ekodren, odwołała się od decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej w W-wie. 28 maja 2021 r. KIO oddaliła to odwołanie, tym samym podtrzymując prawidłowość decyzji o unieważnieniu przetargu. Niestety to odwołanie opóźniło o ponad 2 miesiące ogłoszenie kolejnego przetargu, który zostanie ogłoszony na początku czerwca br. Pomimo napotkanych utrudnień z wyłonieniem wykonawcy przydomowych oczyszczalni ścieków, termin ich budowy jest niezagrożony, bowiem mija dopiero z...

26 Maj 2021

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa, którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych. Głównym celem konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie. Według założeń konkursu co 2 tygodnie gmina o największym procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody. Po zakończeniu danej edycji, obliczony zostanie dla każdej gminy w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji. Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/ W przypadku pytań...

26 Maj 2021

20 kwietnia 2021 r. zawarto w Krakowie umowę w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej. Wiedza i kompetencje. Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego. Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 21 maja w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej Starosta Suski oraz przedstawiciele gmin powiatu suskiego odebrali promesy w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. Promesy wręczała Marta Malec-Lech członek zarządu Województwa Małopolskiego i Danuta Kawa Radna Sejmiku. Gmina Bystra-Sidzina reprezentowana przez Pana Stanisława Tempkę otrzymała z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 50.000,00 zł., na zakup kolejnych 19 komputerów typu ALL IN ONE wraz z oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych z Bystrej Podhalańskiej i Sidziny oraz zakup oprogramowania do pracowni informatycznej w Bystrej Podhalańskiej. Zakupiony sprzęt do końca maja zostanie zamontowany w szkołach. (B.C...

19 Maj 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Wróć z POWERem!” już od roku wspiera młodych ludzi wracających z zagranicy do Małopolski. Pomocą zostało objętych już ponad sto osób! Dzięki pomocy konsultantów: • pan Wojtek dostał dotację i niedługo otworzy swoją firmę, • pani Wiola znalazła pracę, • pani Ula kontynuuje w Polsce naukę. Konsultanci Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie są elastyczni i pomagają swoim klientom na różne sposoby – wszystko zależy od tego, jakie są potrzeby i oczekiwania. Jeśli więc: • masz mniej niż 30 lat, • byłeś za granicą ponad pół roku, • wróciłeś niedawno do Małopolski, zgłoś się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie! Sprawdź, jak możesz skorzystać z pomocy, by jeszcze lepiej wykorzystać swój potencjał. Zadzwoń 504 12 14 80 lub napisz do nas powroty@wup-krakow.pl Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę