BIP

Zbiór aktów prawa miejscowego

Tytuł Data aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXXII/268/22 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Bystra - Sidzina 28.04.2022
UCHWAŁA NR XXXI/246/22 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły w miejscowości Bystra Podhalańska 31.03.2022
UCHWAŁA NR XXXI/256/22 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2022 31.03.2022
UCHWAŁA NR XXXI/258/22 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Bystra-Sidzina, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia 31.03.2022
UCHWAŁA NR XXXI/259/22 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Bystra – Sidzina na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii 31.03.2022
UCHWAŁA NR XXX/243/22 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 24.02.2022
UCHWAŁA NR XXX/244/22 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra – Sidzina w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komu 24.02.2022
UCHWAŁA NR XXVIII/226/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2022 rok 30.12.2021
UCHWAŁA NR XXVII/223/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 16 grudnia 2021 r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystra-Sidzina na 2022 rok 16.12.2021
UCHWAŁA NR XXVI/210/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystra-Sidzi 25.11.2021
UCHWAŁA NR XXVI/211/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina nr X/73/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 25.11.2021
UCHWAŁA NR XXVI/212/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/241/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 września 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadam 25.11.2021
UCHWAŁA NR XXVI/213/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/19 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę niskowydajnych i nieek 25.11.2021
UCHWAŁA NR XXVI/207/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 25.11.2021
UCHWAŁA NR XXVI/217/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Bystra – Sidzina 25.11.2021
UCHWAŁA NR XXVI/209/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 25.11.2021
UCHWAŁA NR XXIV/195/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bystra-Sidzina na rok szkolny 2021/2022 26.08.2021
UCHWAŁA NR XXII/178/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 13.05.2021
UCHWAŁA NR XXII/180/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bystra-Sidzina nr X/73/19 z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 13.05.2021
UCHWAŁA NR XXII/181/21 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra-Sidzina 13.05.2021

Strony

Powrót na górę